Rå politisk makt

I forbindelse med grunnslovsendringen om forholdet mellom Den norske kirke og staten uttaler lederen av Stortingets kirkekomité, Marianne Aasen (Ap), at staten må føre den samme religionspolitkk overfor alle trossamfunn. Kirkedepartementet bør derfor bli et religionsdepartement ledet av en religionsminister som skal sikre likebehandling. Det betyr i praksis at religionsfriheten må avveies mot andre hensyn som likestilling, arbeidsmiljølovgivning, kirkelig demokrati og lederskap (Vårt Land 3/9 2012). Hvis dette slår igjennom, blir følgen at alle trossamfunn skal legges under samme politiske formynderskap som Den norske kirke.

Uttalelsen virker som et ekko fra striden omkring den nye ekteskapsloven av 2009. Lovens «mor», daværende statsråd Karita Bekkemellem, har i sin selvbiografi kommentert den religiøse konflikten og skriver: «Jeg er helt imot en ubegrenset religionsfrihet. Religion må underlegges vårt felles lovverk som alle andre institusjoner i samfunnet. Religion har mye å svare for når det gjelder å legitimere undertrykking. Ikke minst i dag med en økende muslimsk befolkning må vi politikere våge å være prinsippfaste på at menneskerettigheter og sekulært lovverk står over alle religioners krav på særbehandling og indre frihet. Når jeg spesielt nevner dette med kirken, er det fordi det skulle vise seg at nettopp kirken var den største bremseklossen for vår kamp for de homofiles rettigheter. Jeg var villig til å bruke rå politisk makt til å tvinge kirken til fornuftige synspunkter» (Mitt røde hjerte, Oslo 2009:132f).

Ønsket om å avklare religionenes plass i samfunnslivet lar seg for så vidt forklare ut fra de dilemmaene den moderne rettighetstenkning skaper i det offentlige rom. Ulike kulturelle grupper og sosiale fellesskap krever rett til fri utfoldelse på en slik måte at det ikke bare oppstår livsstilskonflikter, men også uforenlige verdikonfrontasjoner. Konsekvensen er at staten snart må påta seg oppgaven som verdinøytral megler, snart tvinges til å foreta verdibaserte valg.
Samtidig er det klart at Arbeiderpartiet lenge har sett seg selv i rollen som Den norske kirkes formynder. Denne selvforståelse ble pregnant formulert av daværende kirkestatsråd Hernes i forbindelse med utnevnelsen av Rosemarie Køhn i 1993: «Det var Kongen som gikk foran, det var kirken som fulgte etter». Tyve år senere er ønsket tydeligvis at alle trossamfunn skal «moderniseres» på samme måte.

Derved reises umiddelbart spørsmålet om religions- og samvittighetsfrihetens stilling i samfunnet. Fastlegenes kamp for samvittighetsfrihet kan fort bli etterfulgt av en strid om religionsfrihetens kår. I øyeblikket behandler Den européiske menneskeretts domstol fire saker fra England om kristnes religionsfrihet, og kjennelsen vil rimeligvis få konsekvenser også for oss i Norge. Det utfordrende er at kristne ikke lenger kan påberope seg kristendommens nærværsrett i kraft av den européiske kulturarv. Den moderne rettighetstenkning forholder seg kun til de gitte politiske premisser, slik rettspositivismen seiret ved dommen i Børre Knudsen-saken.

Fordi skillet mellom makt og rett er opphevet, gis det heller ingen sammenheng mellom rett og etikk. Statsmakten er simpelthen suveren. Lovverket legitimeres av lovgivers emansipatoriske intensjon, idet lovgivningen skal frigjøre individ og samfunn fra fortidens fordummende grep og derved rydde vei for en lysende fremtid. Virkelighetens verden er likevel ikke fullt så enkel. Flertallsavgjørelser er i seg selv ikke nok til å sikre frihet og menneskeverd. Som kristne må vi derfor i humanitetens navn verge oss mot «rå politisk makt» – en total politisering av samfunns- og privatlivet.

Biskop Roald Nikolai Flemestad. Teksten står på trykk i dagens Dagen under den faste spalten «Kulturnotat», 13. september.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s