HVA ER FORSONING?

Følelsen av skyld er en belastning som man kan komme ut av på ulik måte. Noen våger et oppgjør med seg selv; andre velger å fortrenge det man har gjort. Verre er det, hvis man har krenket andre på en måte som fører til løpende konflikt. Den annens vrede fremtvinger da spørsmålet om hvordan freden skal gjenvinnes. En forsoningsprosess tjener til gjenopprette balansen i den krenkedes forhold til krenkeren. På samme måte kan offer- og forsoningshandlinger sikre voldsmestring mellom individer og grupper, og derved legge grunnlaget for sosialt samkvem. I en slik høytidelig soningsprosess inngår gjerne religiøse riter som skal fjerne den forstyrrelse og ødeleggelse som krenkelsen har påført fellesskapet. Derved fremstår Gud som den ytterste garanten for fred og et ordnet samfunnsliv.

Men i Bibelen er soningstanken ikke bare en konsekvens av brudd på den gitte sosiale orden. Den krenkede er Gud selv og krenkelsen er noe mer enn en subjektiv følelse av skyld. Synd er ulydighet mot Gud og syndens sold er tap av samfunnet med Gud, leser vi i syndefallsberetningen. Veien tilbake hviler således i Guds eget initiativ, idet han i pakten instituerer en soningsordning. I Det gamle testamente skjer dette ved at øverstepresten på den store soningsdagen «visker vekk» folkets synder gjennom et sonoffer på soningstedet (3 Mos 3:16ff, 2 Mos 30:6ff). Tilsvarende karakteriseres Kristi kors i Det nye testamente som en soningsplate – «nådestolen». For ved Kristi blod gjenvinner synderen fellesskapet med Gud (Rom 3:25). På samme måte som ypperstepresten etter soningshandlingen hilste paktsfolket med «shalom», hilser den Oppstandne sin menighet med «Fred være med dere» (Joh 20:19).

Som fredsstiftende handling har soningen på én og samme tid personlige og sosiale konsekvenser. Det fellesskapet som opprettes, gjelder ikke bare den enkeltes gudsforhold. I forlikelsen med Gud virkeliggjøres nettopp den «Guds menighet som han (Kristus) vant seg ved sitt eget blod», forklarer Paulus (Ap gj 20:28). Den kristne kirke fremstår derved som et forsoningens fellesskap som ved evangeliet kaller menneskeslekten til fred og forsoning (2 Kor 7:18ff).

I dagens kirkeliv kan det synes som forsoningsperspektivet er erstattet av en individfokusert forkynnelse av typen «Gud har mer å gi». Den objektive forsoningen kan da forveksles med min subjektive opplevelse av å ha funnet indre fred i syndstilgivelsen. Derved tapes forståelsen av skyld som krenkelse av nesten og synden som ulydighet mot Gud. Følelsen av synd og skyld reduseres til et personlig problem som kan løses i terapeutiske samtaler av typen «Jeg er OK – Du er OK», for å sitere tittelen på en selvhjelpsbok som i min tid var pensum på Praktikum. Dette «for meg»-perspektiv kan lett bli forblindende i det store perspektiv. Siktemålet med det kristne liv blir individuell lykke, selvrealisering og personlig frihet, slik at ikke bare det kristne fellesskap, men Gud selv til slutt blir overflødig. Forsoningen gjenstår som menneskets forsoning med seg selv.

Biskop Roald Nikolai Flemestad. Innlegget står også på trykk i Dagen, torsdag 15. mars, i spalten «Kulturnotat».

4 thoughts on “HVA ER FORSONING?

  1. jeg har ikke forstàtt og kommer vel aldri til à forstà den veldige polariseringen mellom det objektive og det subjektive her. For meg er det en selvfòlge at disse perspektivene virker sammen, utfyller hverandre..akkurat som Gud bàde er den evig lysomspendte skjulte Gud, (transendente) og den allestedsnaervaerende…(Immanente)
    Man trenger da bàde objektivt à bli renset for sin synd/ forsonet med Gud, og, for liv og tjeneste? à kjenne seg forsonet med Gud og sin egen …hmmmm…sjebne?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s